• síguenos

Política de privacidade

Política de privacidade

Responsable do ficheiro do tratamento de datos persoais

Amigos de la  Terra con domicilio na Calle Bustos 2, 28038, Madrid é a Responsable do tratamento dos datos persoais da persoa interesada e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( GDPR), a Lei Orgánica (ES) 15/1999 do 13 de decembro (LOPD) e o Real Decreto (ES) 1720/2007 do 21 de decembro (RDLOPD)

Forma de obtención dos seus datos

Obtivemos os seus datos a través de accións realizadas no pasado con Amigos de la Tierra, ou con motivo das relacións que mantén na actualidade coa nosa entidade, ben pola súa condición de persoa socia, por ser doante, participar nalgunha das nosas campañas, darse de alta como establecemento colaborador ou suxerilo, ser ou ter sido persoa voluntaria, ou ben por solicitar información sobre as nosas actividades, campañas e iniciativas.

Datos persoais que tratamos

Tratamos os seguintes datos para as finalidades que se explican máis adiante:

Datos necesarios para manter a relación cas persoas socias, doantes, voluntariado, colaboradores e subscritores de campañas e boletín, participantes en eventos e accións de Amigos da Terra.

 • Nome
 • Apelidos
 • DNI
 • Dirección de correo electrónico
 • Número de teléfono

Nos casos nos que sexa necesario pola natureza da acción e/ou relación cas persoas socias, doantes, voluntariado, colaboradores e subscritores de campañas e boletín, podemos chegar a tratar outros datos que se faciliten voluntariamente:

 • Data de nacemento
 • Sexo
 • Idioma de preferencia
 • Dirección Postal
 • Aportación económica
 • Datos bancarios
 • Profesión
 • Información para o exercicio do voluntariado

Tamén, trataremos aqueles datos adicionais que voluntariamente se faciliten durante as futuras relacións e interaccións mantidas con Amigos de la Tierra, incluídos os achegados mediante unha rede social ou outra aplicación. Estes datos dependen da propia configuración de privacidade cada persoa teña, uso da rede social ou aplicación, así como das políticas de privacidade propias de cada rede social ou aplicación, polo que recomendamos ler as mesmas para coñecer as políticas de cada rede social ou aplicación.

Finalidade do tratamento de datos persoais

En cumprimento do disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos, así como en calquera lei nacional que resulte de aplicación, tratamos os datos persoais para cumprir cos nosos obxectivos fundacionais: fomentar un cambio local e global cara a unha sociedade respectuosa co medio ambiente, xusta e solidaria. Trataremos os datos das nosas persoas socias, doantes, activistas e simpatizantes para as seguintes finalidades:

Enviar información sobre Amigos de la Tierra vía SMS, teléfono, correo postal, e-mail, mesmo cando a nosa relación rematase, salvo que a persoa interesada manifeste o contrario; e dar resposta ás peticións de información solicitadas.

Promover a colaboración económica con Amigos de la Tierra así como outros tipos de participación activa (asinar campañas, etc).

Fomentar a colaboración en Amigos de la Tierra a través da rede de activistas.

Convidar a actos ou eventos que organice Amigos de la Tierra.

También trataremos datos para el envío, incluso por medios electrónicos, de comunicaciones promocionales sobre actividades, campañas e iniciativas de naturaleza similar a las que se hayan participado con anterioridad.

A persoa interesada pode opoñerse a recibir este tipo de comunicacións promocionais, agora ou en calquera outro momento, enviando un correo electrónico a sensibilizacion@tierra.org ou dirixindo unha solicitude á dirección postal de Amigos de la Tierra.

O tratamento de datos persoais relacionado co mantemento da relación con Amigos de la Tierra como persoa socia, doante, voluntaria, colaboradora ou subscritora, está lexitimado ao resultar necesario para dar cumprimento ás obrigacións contractuais derivadas da devandita relación.

O tratamento dos seus datos persoais para o envío de información promocional sobre actividades, campañas ou iniciativas de Amigos de la Tierra similares ás que se participou con anterioridade, responde a un interese lexítimo da nosa entidade e está autorizado pola normativa vixente.

O tratamento de datos persoais para o exercicio do activista é necesario xa que o establece a normativa vixente sobre o voluntariado.

Lexitimación

A base lexítima para o tratamento dos teus datos é a execución dun contrato con Amigos de la Tierra en relación co alta que nos solicitaches. Así mesmo, a base legal do tratamento dos teus datos persoais pode darse tamén polo consentimento expreso que outorgues para cada finalidade no momento de recollida dos teus datos persoais que nos proporciones a través dunha posible alta presencial na nosa sede ou stands.

Datos persoais e terceiros

NON venderemos, alugaremos ou cederemos os seus datos persoais, pero estes poderán ser facilitados aos destinatarios que se indican a continuación, polos motivos que a continuación se explican:

Administracións Públicas: para o cumprimento das obrigacións legais ás que Amigos de la Tierra está suxeita pola súa actividade.
Persoas destinatarias de peticións e campañas: Cando se asina unha petición ou se participa con datos nunha acción, a persoa destinataria da campaña recibe de Amigos de la Tierra os datos imprescindibles para cumprir coas obrigacións derivadas destas campañas, que poderán ser: nome, apelidos, DNI, código postal e correo electrónico”. Amigos de la Tierra informará en cada campaña ás persoas destinatarias da mesma.
Provedores que precisen acceder a datos para a prestación de servizos que Amigos de la Tierra contratase aos devanditos provedores, e cos cales Amigos de la Tierra ten subscritos os contratos de confidencialidade e de tratamento de datos persoais necesarios e esixidos pola normativa para protexer a súa privacidade.
Aquelas cesións a terceiros que sexan necesarias para a organización ou coordinación das campañas, actividades e iniciativas nas que voluntariamente participes. Para tramitar o pago das cotas de afiliación (p.ex. entidades bancarias e/ou financeiras propietarias dos medios de pago utilizados, pasarelas de pago).
Se no futuro Amigos da Terra realizase outras cesións de datos persoais informarase debidamente.

Prazo de conservación de datos persoais

Os datos persoais conservaranse mentres se manteña a relación con Amigos de la Tierra, e mesmo tras a finalización da devandita relación por calquera causa durante os prazos de prescrición legais que sexan de aplicación, se non se comunica o contrario. Neste suposto, trataranse a efectos de acreditar o cumprimento das nosas obrigacións legais e/ou contractuais. Conservaremos información persoal o tempo necesario ou permitido en atención aos fins para os cales se obtivo.

Datos persoas de menores de 18 anos

Non trataremos datos de menores de idade sen previa autorización de nais, pais ou titores. Soamente co seu acordo, poderán participar nas nosas campañas e actividades na forma en que en cada caso indíquese.

Dereitos

Tes dereito a obter confirmación sobre se en Amigos de la Tierra estamos a tratar datos persoais que te concirnan, ou non. Así mesmo, tes dereito a acceder aos teus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, poderás solicitar a limitación do tratamento dos teus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa túa situación particular, poderás opoñerte ao tratamento dos teus datos. Amigos de la Tierra deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Así mesmo, podes exercer o dereito á portabilidad dos datos, así como retirar os consentimentos facilitados en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Se desexas exercer calquera dos teus dereitos podes dirixirte a nós enviando unha comunicación escrita ás nosas oficinas en Calle Bustos, nº2, 28038, Madrid.

A solicitude de exercicio de calquera dos teus dereitos deberá ir acompañada dunha copia de documento oficial que te identifique (DNI ou documento acreditativo).

Contorna segura

Esta páxina está aloxada nun servidor seguro. Toda a información persoal que nos envías a través dos diferentes formularios é tratada por medio dun estándar de seguridade, Secure Sockets Layer (SSL), tecnoloxía que evita a intercepción desta información por parte de terceiros.

Política de Cookies

O sitio web amigosdaterra.net, titularidade de Amigos de la Tierra, utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos seus usuarios e usuarias.

As cookies son arquivos que utilizan practicamente todas as webs. Ao navegar pola nosa páxina instálanse no teu navegador ou dispositivo para asegurar que a web funciona correctamente e almacenar información sobre a túa visita.

Os datos que nos proporcionan as cookies tratan ao usuario de forma anónima e en ningún caso almacenan información persoal. O noso sitio web recolle datos tales como direccións IP, páxinas visitadas e arquivos descargados, co obxecto de coñecer a nivel xeral os hábitos e preferencias dos nosos usuarios. Esta información non nos di nada acerca da túa identidade e utilízase unicamente para mellorar os contidos e a experiencia de navegación.

En todo momento poderás acceder á configuración do teu navegador para modificar ou desactivar as cookies, e seguirás accedendo aos nosos contidos. Aínda que é posible que a calidade no funcionamento da web véxase afectada sen o uso das cookies.

Ligazóns a terceiros

O noso sitio web pode incluír ligazóns externas a páxinas doutras persoas ou entidades. En ningún caso somos responsables dos seus contidos e servizos, que están fóra do noso control, nin dos danos, directos ou indirectos, que poidan ser causados polo uso destes sitios.

Se tes calquera dúbida ou suxestión podes poñerte en contacto connosco en tierra@tierra.org.